ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562