ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถชัย คันธมาทน์

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธพล ทองธนภัทร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.กฤษดา แก้วยก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

อ.ดร.อัสรี สะอีดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ.คเชษฐ ปุรัษกาญจน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อ.ดร.เมมุน ซัตตาร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ว่าที่ ร.ต.ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัณย์ หัวหิน

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชิต วารี

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นางจุฑาทิพย์ ทองฉิม

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

อ.จิตรัตดา ธรรมเทศ

หัวหน้าสำนักงานกีฬา