ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

129 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร.073-212899
แฟกซ์ 073-222608
E-mail:ict.ipeyala2013@gmail.com

หน่วยงานภายในหมายเลขภายใน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา21101
หน้าห้องรองอธิการบดี21102
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ21103
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร21104
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ21105
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา21106
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ21107
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์21108
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ21109
สำนักงานคณะศิลปศาสตร์21110
รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ21112
คณะศิลปศาสตร์21113
งานประชาสัมพันธ์21114
กลุ่มส่งเสริมวิชาการ21115
งานศูนย์คอมพิวเตอร์21116
ศูนย์วิทยบริการ21118
งานทะเบียนและประมวลผล21119
งานอาคารและสถานที่21120
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ21121
สำนักงานรองอธิการบดี21123
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา21124
งานการเงินและการบัญชี21125
งานพัสดุ21126