ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562