ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”

วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษากีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำกีฬา
ปันจักสีลัต”

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
    สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
    การกีฬาและสุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
  5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

อัตลักษณ์

“ทักษะดี มัน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์

“ผู้นำกีฬาปันจักสีลัต”

ค่านิยมองค์กร “SPORTS-U”

S = Spirit มีน้ำใจนักกีฬา T = Teamwork มีการทำงานเป็นทีม
P = Professional มีความเป็นมืออาชีพ S = Smart มีบุคลิกภาพดี
O = Opportunity มีการให้โอกาส U = Universality มีความเป็นสากล
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ