นโยบายและการบริหารราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

เรื่อง  นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

(พ.ศ. 2561-2565)

เพื่อให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  จึงกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.หมวดนโยบาย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการทำงานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการทำงาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขต มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาวิทยาเขตให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตพัฒนาเฉพาะกิจภาคใต้ ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และเป็นผู้นำกีฬาปันจักสีลัต

2.หมวดภารกิจหลัก

1) ด้านการผลิตบัณฑิต

     เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

2)ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

     เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน และเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาของชุมชน สังคมและประเทศ

3)ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

     เป็นมหาวิทยาลัยที่เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน       มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา รวมทั้งเป็นที่พึงของชุมชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4)ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

     เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ประจำชาติให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป 

5)ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

     เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยนำองค์วามรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนากีฬา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยด้านผู้ฝึกสอนกีฬา หรือผู้ตัดสินกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

3.หมวดการบริหารจัดการ  

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสังคม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการทำงานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการทำงาน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขตได้ มีระบบการเงินและงบประมาณที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยต่อการบริหารจัดการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถกำกับและควบคุมได้

 ประกาศ   ณ  วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก  เขี้ยวแก้ว)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา