ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)