การประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จัดการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( Video Conference ) ณ ห้องประชุม รองอธิการบดี ตึกวิทยบริการ โดยมี ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตยะลา เป็นประธานการประชุม