ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)