หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา “โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕