โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทำโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู