ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2)