ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถชัย คันธมาทน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธพล ทองธนภัทร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มยะกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นายคเชษฐ ปุรัษกาญจน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดร.กฤษฎา แก้วยก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัณย์ หัวหิน

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชิต วารี

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นางจุฑาทิพย์ ทองฉิม

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถชัย คันธมาทน์

หัวหน้าสำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ