ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ประเภททั่วไป รอบ2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ประเภททั่วไป รอบ2 ปีการศึกษา 2563