ประกาศเรื่อง ให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง ให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563