ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)