ประกาศเรื่อง ขอขยายวันรับสมัครหรือสสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)