ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลืกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)