ประกาศเรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2564(ประเภทโควตา)