ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( Video Conference ) ทั้ง 4 วิทยาเขต กระบี่ ,ชุมพร , ตรัง , ยะลา และโรงเรียนกีฬา 3 แห่ง ตรัง , นครศรีธรรมราช , ยะลา โดยมี ผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม