ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย และยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า