หลักสูตร

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาสาหรับบุคคลพิเศษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)