ประกาศ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ3)