แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการงานวิจัย